تراشه مغزی نورالینک

تراشه مغزی نورالینک

تراشه مغزی نورالینک قرار است روشی برای ارتباط کامپیوترها با مغز انسان‌ها را فراهم کند وهمه فعالیت‌های این تراشه قابل…
سایر