پنل مرکزی

پنل مرکزی عنصری مهم در سیستم امنیتی

در واقع پنل مرکزی پایه هر سیستم هشدار امنیتی می‌باشد. زمانی که درمورد سیستم هشدار صحبت می‌شود، بیشتر مردم روی…
سیستم‌های حفاظتی